Premies en subsidies - Safe & Care

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Premies en subsidies

Energie besparing


Energiebesparing

Vanaf aanslagjaar 2013 (d.w.z. voor uitgaven betaald in het jaar 2012) wordt de belastingvermindering voor alle energiebesparende uitgaven afgeschaft behalve die voor dakisolatie.

Toch is het nog mogelijk een vermindering te krijgen voor de werken die werden uitgevoerd in het kader van een overeenkomst die werd ondertekend vóór 28 november 2011.


Als u in 2012 uitgaven gedaan heeft voor:
werken voor dakisolatie in het kader van een overeenkomst die werd ondertekend na 28 november 2011: Dakisolatie
energiebesparende werken (dakisolatie inbegrepen) in het kader van een overeenkomst die werd ondertekend vóór 28 november 2011:

Overgangsmaatregel
energiebesparende werken andere dan dakisolatie in het kader van een overeenkomst die werd ondertekend na 28 november 2011: u heeft geen recht meer op de belastingvermindering.

Voor verdere info kan u terecht op deze link

Premies Vlaams Gewest

In Vlaanderen kunt u een premie voor een zonneboiler krijgen van de netbeheerders en van sommige gemeenten. In sommige gevallen kunt u beroep doen op de renovatiepremie van het Vlaamse Gewest. Onderaan deze pagina vindt u een voorbeeld.

Premie van de netbeheerder

Het gaat om een samenvoeging van de premies die u vroeger apart kreeg van uw netbeheerder en van het Vlaams Gewest. De zonneboilers voldoen aan de volgende garanties en voorwaarden:

•De zonneboiler premie bedraagt 550 euro per m² collectoroppervlakte, met een maximum van 2.750 euro, wat overeenkomt met een oppervlakte van 5m², wat ruimschoots volstaat om een van van 200 liter te verwarmen. De premie kan nooit meer dan 50% van de factuur bedragen. Voor niet-woongebouwen (zowel bestaande gebouwen, als nieuwe gebouwen) bedraagt de premie 200 euro per m² met een maximum van 10.000 euro. De premie kan nooit hoger zijn dan het factuurbedrag exclusief BTW.
•De premie voor een zonneboiler is van toepassing voor bestaande gebouwen aangesloten op het netwerk voor 2006. In geval van nieuwbouw/herbouw bedraagt de premie 300 euro en dient deze premie aangevraagd te worden samen met de E-peil-premie (enkel indien de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning van vóór 1 januari 2012 is).
•Enkel systemen met het Europese Solar Keymark label komen in aanmerking.
•De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, bestelbon, kasticket of pro forma factuur) van de aankoop en de plaatsing van de zonneboiler en de collector met vermelding van het merk, het type, de totale collectoroppervlakte en de inhoud van het opslagvat. De premieaanvraag is geldig voor facturen met factuurdatum vanaf 01/01/2012. Voor facturen van voor die datum geldt de oude regeling.
•De plaatsing van de zonneboiler dient te gebeuren door een aannemer. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een attest van deze aannemer.
•De premie is enkel geldig voor zonneboilers voor sanitair warm water eventueel in combinatie met ruimteverwarming. Een zonneboiler voor uitsluitend zwembadverwarming komt niet in aanmerking.
•Het systeem is gemarkeerd conform EN 12976-1 en de markering van de collectoren is conform met EN 12975. De installateurs erkend door de leden van BELSOLAR garanderen deze normen.
•U hebt een handleiding van de zonneboiler die conform is met EN 12976-1 en een onderhoudschecklist.
•De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een kopie van de schriftelijke rapportering van de technische controle die door het installatiebedrijf bij de indienstneming van de installatie werd uitgevoerd en een kopie van de opbrengstberekeningen van het installatiebedrijf.
•De collector is getest door een onafhankelijk instituut volgens EN 12975 of DIN 4757, heeft een systeemtest (volgens EN 12976 of EN/TS12977) ondergaan of bezit een Solar KeyMark. De leden van BELSOLAR garanderen deze normen.
•De zonneboiler is gewaarborgd: minstens 10 jaar op de werking van de collectoren, 5 jaar op het opslagvat en 2 jaar op de andere onderdelen.

Voor meer info download de informatiebrochures van netwerkbeheerders Eandis of Infrax.

Renovatiepremie van het Vlaams Gewest

Voor de plaatsing van een zonneboiler kunt u ook beroep doen op de renovatiepremie van het Vlaams Gewest. Deze premie dekt de uitgaven die u maakt om een woning van minstens 25 te jaar te renoveren en uw gezinsinkomen niet hoger ligt dan een bepaald bedrag, afhankelijk van het aantal gezinsleden (zie verder). De werken moeten betrekking hebben op werken aan het dak, schrijnwerk, ruwbouw, elektriciteit en centrale verwarming.

•De installatie van een zonneboiler kunt u dus inbrengen in het kader van werken aan de centrale verwarming. De regel is dat het totaal van de werken minstens 10.000 euro moeten kosten en het ingebrachte bedrag voor centrale verwarming niet hoger ligt dan 7500 euro. Indien de facturen voor de CV hoger liggen dan dat bedrag is het raadzaam ze toch in te dienen maar dan zal alles wat boven dat bedrag goedgekeurd wordt, niet meegeteld worden voor de berekening van de premie.
•De premie bedraagt 20% van de kostprijs van de werken. Voor lagere inkomens wordt dat opgetrokken tot 30%. Voor de plaatsing van een zonneboiler die u 4500 euro heeft gekost kunt u dus een premie krijgen tussen de 900 en 1500 euro, op voorwaarde dat het totaal van de renovatiewerken minstens 10.000 euro heeft gekost. De renovatiepremie zelf kan ook nooit meer dan 10.000 euro bedragen. Indien u in aanmerking komt voor de premie van 20%, zal de premie dus nooit hoger liggen dan 10.000 euro, vanaf 50.000 euro goedgekeurde facturen.
•De ingediende facturen zijn niet ouder dan 3 jaar en dateren niet van voor u eigenaar van de woning werd. Omdat de overheid sommige facturen kan afkeuren is het raadzaam alle facturen van uw renovatiewerken die in aanmerking komen in te dienen.
•U kunt maar één keer per 10 jaar een renovatiepremie aanvragen voor dezelfde woning. Indien u of een vorige eigenaar van het huis de voorbije 10 beroep gedaan heeft op de premie, komt u niet in aanmerking. Ook niet als het ging om andere werkzaamheden. Verbeteringspremies die u in de voorbije drie jaar ontving, worden in mindering gebracht van de renovatiepremie maar vormen geen beletsel om de premie aan te vragen. Die verbeteringspremies zelf kunnen niet aangevraagd worden voor de plaatsing van een zonneboiler.
•De renovatiepremie kan aangevraagd worden door eigenaar-bewoners of door verhuurders die verhuren via een sociaal verhuurkantoor.
•Er is voor bewoners-eigenaars een inkomensgrens (belastbaar inkomen) die berekend wordt op basis van de inkomsten van het inkomstenjaar, drie jaar voor de aanvraag. Voor het jaar 2012 gelden de inkomsten van het jaar 2009. De inkomensgrens is nu 39.250 euro voor alleenstaanden zonder personen ten laste en 56.060 euro voor personen met partner of één persoon ten laste, te verhogen met 3.140 euro per persoon extra ten laste. Personen ten laste zijn kinderen jonger dan 18 waarvoor u kindergeld ontvangt of personen daaraan gelijkgesteld (bv. personen met een handicap,…). Wie in 2009 niet meer verdiende dan 28.030 euro (+1460 euro per persoon ten laste) kan in 2012 rekenen op een premie van 30 % (ipv 20%) van de kostprijs van de totale werken maar ook hier kan de premie nooit hoger zijn dan 10.000 euro.

Een voorbeeld: u bent een alleenstaande ouder met 3 kinderen of een samenwonend of gehuwd koppel met 2 kinderen, dan komt u in 2012 in aanmerking voor de renovatiepremie als uw belastbaar inkomen in 2009 niet meer dan 62.340 euro bedroeg.

Het digitale aanvraagformulier vindt u op de website premiezoeker.

Gemeentelijke premie voor een zonneboiler

Sommige van de 308 Vlaamse gemeenten hebben hun eigen subsidie voor de plaatsing van een zonneboiler of hebben een eigen renovatiepremie. Of dat in uw gemeente zo is, kunt u opzoeken via de website http://energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule. Opgelet: de gemeentelijke regelgeving kan sterk verschillen van jaar tot jaar. Win daarom ook advies in bij de informatie- of milieudienst van uw gemeente.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu